سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا میرزایی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد دزفول
فاطمه میرشکاری – کارشناس ارشد زراعت علوم و تحقیقات اهواز
روح اله کرمی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین رقم و تاریخ کاشت کلزا در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ آزمایشی در مزرعه کشاورزی در منطقه دهلران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار اجرا شد که در آن کرت های اصلی شامل پنج تاریخ کاشت ( ۲۶ مهر، ۶ آ بان، ۱۶ آبان و ۶ آذ ر) و کرت های فرعی شامل پنج رقم کلزای بهاره (هایولا ۴۰۱، هایولا ۳۰۸، آپشن ۵۰۰، RGS003 و PF به عنوان شاهد ) بود. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و تعداد غلاف در ساقه اصلی معنی دار بود. اما برای وزن هزار دانه وتعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری بین تاریخ کاشت ها وجود نداشت و در بین ارقام مورد نظر بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در هایولا ۳۰۱ با متوسط ۲۷۳۷ کیلوگرم در هکتار و PF با متوسط ۲۱۷۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم در این آزمایش برای عملکرد معنی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بالاترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۲۶ مهرماه به دست آمد که با تأخیر در کاشت عملکرد دانه برای ارقام کلزای مورد بررسی کاهش نشان می دهد.