سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عبدزاده گوهری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا بابایی بازکیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجا

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادمجان تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن، آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. در این تحقیق مدیریت های آبیاری شامل دورهای ۶ و ۱۲ روز و بدون آبیاری به عنوان تیمار اصلی و مقادیر کود نیتروژن (از منبع کود اوره) با مقادیر،۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به عنوان تیمار فرعی اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد تیمار آبیاری ۶ روز و مقدار کودی۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با عملکرد ۱۲/۵۱ تن در هکتار حداکثر مقدار عملکرد را داشت. همچنین مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر صفات ارتفاع گیاه، تعداد محصول در مترمربع، طول و عرض محصول اثر معنی دار داشت. از این رو می توان مدیریت آبیاری ۶ روز و مقدار کودی ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار را به عنوان مدیریت مناسب آبیاری و کود برای گیاه بادمجان در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود.