سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
زهرا بابائی بازکیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادمجان تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن آزمای کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. در این تحقیق مدیریت های آبیاری شامل دورهای ۶ , ۱۲ روز و بدون آبیاری به عنوان تیمار اصلی و مقادیر کود نیتروژن از منبع کود اوره با مقادیر ،۶۰،۱۲۰،۱۸۰ ۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به عنوان تیمار فرعی اجرا شد نتایج تحقیق نشان داد تیمار آبیاری ۶ روز و مقدار کودی ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با عملکرد۵۱/۱۲ تن در هکتار حداکثر مقدار عملکرد را داشت. همچنین مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر صفات ارتفاع گیاه، تعداد محصول در مترمربع، طول و عرض محصول اثر معنی دار داشت. از این رو می توان مدیریت آبیاری ۶ روز و مقدار کودی ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار را به عنوان مدیریت مناسب آبیاری و کود برای گیاه بادمجان در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود.