سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سیروس محفوظی –
رقیه عبدالعظیم زاده –
مهناز عاشوری –

چکیده:

این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، هفت تیمار و دو مکان، تحت آبیاری محدود در سال زراعی ۸-۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی اجرا گردید. ارقام و لاین های امیدبخشC-85-D و ۱۳ C-85-D11 ، C-85-D9 ، C-85-D8 ، C-84-D5502به همراه ارقام الوند و سرداری شاهد) جهت ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد و پتانسیل نهایی در شرایط کم آبیاری در این پروژه ارزیابی شدند.نتایج تجزیه واریانس مرکب نشانگر اختلاف بسیار معنی دار در سطح احتمال ۱% بین ارقام شاهد و لاینهای امید بخش برای صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. ولی برای صفات تعداد کل پنجه، پنجه بارور، طول پدانکل و شاخص برداشت اختلاف معنی داری دیده نشد. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که لاینهای امید بخش در کلاس بالاتر از ارقام شاهد سرداری و الوند قرار گرفتند. برترین لاینها عبارت بودند ازC-85-D و ۱۱ C-84-D5502 که بترتیب ۷/۷۴و۷/۷۷ تن در هکتار و بقیه لاینها عملکرد بین ۶/۴۷ تا۶/۸۷ تن در هکتار داشتند. در اکثر مواقع بین اجزاء عملکرد، همبستگی منفی وجود دارد. بطوریکه همبستگی بین عملکرد دانه با وزن هزار دانه منفی و معنی دار ولی با عملکرد بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. رقمی مانند الوند و سرداری که وزن هزار دانه بالایی داشتند عملکرد پایینی داشتند. ولی لاینهای امید بخش با وزن هزار دانه پایین عملکرد بالایی نشان دادند