سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله دهقان هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عبدالرضا تنها – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمانهای مختلف محلول پاشی و غلظتهای مختلف کود کلات روی برذرت دانه ای رقم ۷۰۴ آزمایشی بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان خاتم انجام شد تیمارهای آ زمایش شامل زمانهای محلول پاشی در سه زمان T1=8-5 برگی ، T2=8-5 برگی + ظهور گل تاجی، T3=5-8 برگی + ظهور گل تاجی + خمیری شدن دانه در کرتهای اصلی و غلظتهای مختلف کلات روی در سه سطح C1= بدون مصرف کلات روی شاهد ، C2= محلول پاشی ۰/۵ کیلوگرم کلات روی درهکتار C3= محلول پاشی ۱ کیلوگرم کلات روی در هکتار درکرتهای فرعی بودند نتایج نشان داد که محلول پاشی ۱ کیلوگرم کلات روی باعث افزایش معنی دار صفات عملکرد دانه تعداد دانه د ربلال شد. بالاترین میانگین تعداد دانه د ربلال و عملکرد در T3=محلول پاشی ۸-۵ برگی + ظهور گل تاجی + خمیری شدن دانه بدست آمد.