سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان کیوی – دانشگاه پیام نور ایران
سیدغفور آقایی – کارشناسی کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد ارقام ذرت در شرایط آبی و دیم در منطقه اردبیل آزمایش فاکتوریلی برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اردبیل اجرا شد فاکتورها شامل شرایط کاشت با دو سطح آبیاری و بدون آبیاری و هشت رقم ذرت شامل BC 678 ، BC 418 ، SC 700 ، BC 582 ، SC 301 ، BC 652 ، BC 566 و SC704 بود نتایج نشان داد وزن بلال در بوته تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در بلال وزن دانه تک بلال و عملکرد دانه در شرایط کشت آبی نسبت دیمدارای مقادیر بیشتری بودند رقم SC 700 وBC 566 برای اکثر صفات مورد مطالعه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. برای صفت عملکرددانه در شرایط کشت آبی و دیم مشاهده شد که رقم SC 700 درکشت دیم ۲۰/۱۷ درصد و رقم BC566 22/09 درصد نسبت به کشت آبی کاهش عملکردداشتند.