سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعباسعلی اندرخور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
علیرضا نبی پور – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال وبذر

چکیده:

تهیه هیبریدهای مختلف آفتابگردان در مناطق مختلف جهان توسط محققین مختلف در حال انجام است. ار آنجائی که آفتابگردان بومی ایران نیست استفاده از ژنوتیپ های خارجی می تواند به غنی تر شدن خزانه ژنی این گیاه در کشور وافزایش سطح زیرکشت وعملکرد آفتابگردان درکشور کمک شایانی بنماید.به منظورشناسایی می زان عملکرد وخصوصیات زراعی هیبریدهای خارجی باهدف شناخت هیبریدهای برتر وزودرس مناسب برای کاشت، تعداد ۲۰ تیماربا همراهی ۳ هیبرید یوروفلور، آذرگل ،هایسان ۳۳ وآلستار و هیبرید آذرگل به عنوان تیمار شاهددرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درسال ۱۳۸۷ به اجرادرآمد. تیماره ا ازنظر صفات موردبررسی ( ارتفاع بوته، طول دوره رویش ، عملکرد دانه،وزن هزاردانه )درسطح احتمال ۱و ۵درصدمعنی دار واز نظر صفت قطر طبق غیر معنی دار شده اند.مقایسه میانگین داده ها به روش دانکن نتایج زیررادر برداردازنظر ارتفاع ،کمترین ارتفاع مربوط به تیمارهایESPETUNIA,ESROSA با میانگین های ۱۵۹/۸ ، ۱۵۹/۳ که درکلاس FE,Fقرار داشته ودرمقایسه باشاهدین درسطح پایین تری قرار گرفته اند . زودرس ترین تیمار از نظر طول دوره رویش ، مربوط به تیمارهای ALBATRE وBROGARM بامیانگین ۹۲ روز می باشدکه ازنظر آماری در کلاس D,CD قرار گرفته اند ونسبت به شاهدین در کلاس پایین تری قرار گرفتند .ازنظرعملکرد تیمارهایTEKNY وESALOHA وSANBRO بامیانگین های ۱۶۰۶ و ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ گرم درکرت آزمایشی برداشتشده و به ترتیب درکلاسABC و A قرارگرفته اند و از نظر آماری اختلاف معنی داری را نسبت به شاهدین آذرگل وهایسان ۳۳ نشان نداده اند بطوریکه سطح برداشت از کرتهای آزمایشی ۴/۸۰ متر مربع بود.