سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده تحصیلات تکمیلی
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده تحصیلات تکمیلی

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها یک روش توسعه یافته برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده متجانس است. برخی مواقع ممکن است این واحدهای تصمیم گیرنده دارای ساختار دو مرحله ای باشند. در واحدهای دو مرحله ای، اولین مرحله از ورودی ها جهت تولید خروجی هایی بنام محصولات میانی استفاده می کند، سپس تمام محصولات میانی در مرحله دوم برای تولید خروجی نهایی استفاده می شوند. تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به ارزیابی کارایی این گونه واحدها می پردازد. داده ها را می توان به دو دسته دقیق و نادقیق تقسیم بندی کرد. در مدل هایی که با داده های دقیق سروکار دارند تنها یک مقدار کارایی برای واحد تحت بررسی بدست می آید. از طرفدیگر مدل هایی که از داده های نادقیق استفاده می کنند یک بازده مارایی رابرای هر واحد بدست می آید. اکثر مدل های دو مرحله ای قبلی تمرکز خود را بر روی داده های دقیق معطوف کرده اند. و از آنجا که اغلب داده ها در دنیای واقعی به صورت نا دقیق و فازی است لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا مدل هایی را برای واحدهای دو مرحله ای که از داده های فازی ساتفاده می کنند، ارائه دهیم. مدل کائو و هانگ یکی از این مدلهای تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای با داده های دقیق است که ما از مدل بهبود یافته آن برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای با داده ای فازی استفاده می کنیم اساس کار در این مقاله استفاده از روش حل فازی با کمک تئوری اعتبار به عنوان یک روش جدید برای یافتن بازده کارایی می باشد. لذا برای اینگونه مسائل ما با در نظر گرفتن مدل بهبود یافته کائو و هانگ [۱] روش جدیدی را بر اساس روش حل فازی بر اساس تئوری اعتبار پیشنهاد می کنیم که کاستی های مدل ارائه شده توسط کائو و هانگ [۲] را ندارد.