سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرحیم رمضانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
کیخسرو باکیده – دانشجوی دکتری تحقیق
اکرم اویسی عمران – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

دراین مقاله باهدف انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته کارایی توسط متغیرهای مستقل موجود درمدل ورودی و خروجی با استفاده ازرگرسیون لجستیک محاسبه گردید مجموعه متغیرهایی که دارای بالاترین مقدار کای اسکوئر بوده و قادر به پیش بینی نسبت بالایی ازتغییرات متغیر وابسته هستند به عنوان متغیرهای اصلی مدل انتخاب گردید پس از انتخاب متغیرهای موجود درمدل با استفاده ازرگرسیون لجستیک با تکنیک تحلیل پنجره dea به تعیین کارایی ۱۴شعبه درجه چهاراداره سرپرستی منطقه جنوب شهر تهران درچهاردوره یک ساله از ۱۳۸۷ تا ۹۰ اقدام گردید مجموعه اماکن تولید درتحلیل پنجره هم ارز مجموعه امکان ادغام شده ازدوره های تحت بررسی باتوجه به طول انتخاب شده است بنابراین با تکیه براین مفهوم درگام بعدی این تحقیق نمرات کارایی حاصل ازتحلیل پنجره توسط مدل ابرکارایی BCC و با تکیه برورودی ها دریک مجموعه امکان که ازتمام واحدها درتمام دوره ها تشکیل شده است محاسبه شد.