سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید برقی – استادیار دانشگاه اصفهان
حسین کماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
داود جمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

مدیریت شهری در ایران و از زمان شکل گیری تاکنون فراز و نشیب های زیادی را طی نموده است و به تبع آن وظایف آن نیز متحول شده است به طوری که دردنیای مدرن کنونی به یک دانش و فن تبدیل شده است یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری مدیریت پسماندهای شهری می باشد که این وظیفه روز به روز به خاطر متنوع شدن پسماند ها براهمیت آن افزوده می شود هدف این مقاله ارزیابی عملکرد میدریت شهری سنقر در میدریت پسماندهای شهری می باشد این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جهت گرداوری داده ها از ابزار مطالعات کتابخانه ای و اسنادی همچنین پیمایشی بازدید میدانی تدوین پرسشنامه و مصاحبه با مسئولین و مردم استفاده شده و درنهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار sPSS و آزمون های t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت ۱ کمترین امتیاز و ۵ بیشترین امتیاز بیانگر آن است که مدیریت شهری سنقر در زمینه جمع آوری پسماندهای شهری با کسب میانگین ۳/۵ عملکرد خوب درزمینه حمل و نقل پسماندها با میانگین ۳ عملکرد متوسط و درزمینه دفع پسماندها با میانگین ۲/۵ عملکرد ضعیفی داشته است.