سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه دوکوهکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی قیصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اغلب به سبب مشکلات برداشت داده های مزرعه ای، از مدل ها جهت پایش وضعیت رطوبت خاک استفاده می شود، به همین سبب می بایست نحوه عملکرد مدل ها را در شرایط وجود و یا عدم وجود دادهاای ورودی کاا ی بررسای نماودهدف از تحقیق حاضر، ارزیابی خطای تولید شده توسط مدل SWAP برای تخمین رطوبت خاک در شرایطی اسات کاه از توابع انتقالی جهت تخمین ضرائب ونگنوختن استفاده شده است این بررسی با استفاده از داده های مزرعه ای حاصلاز یکسال کشت ذرت علو ه ای در منطقه ورامین صورت گر ته است مجموعه داده ها عبارتند از مقدار رطوبات خااک در ۸ عمق متفاوت در ۰۴ روز از کل دوره رشد در این مطالعه از چهار تابع انتقاال متاداول اروپاایی راولاز و براکنزیا ( RB (، وستن ) W ( و وستن وهمکاران (WLNL) استفاده شده است پس از کالیبره نمودن مدل، مقادیر رطوبات واععایبا مقادیر رطوبت شبیه سازی شده توسط مدل در حالت استفاده از ضرائب واععی ونگنوختن و حالت استفاده از ضارائب تخمین زده شده مقایسه شدند نتایج این پژوهش نشان داد که در بین تمام حالت های اجرای مادل بهتارین عملکاردمربوط به استفاده از ضرائب اندازه گیری شده ونگنوختن بود در بین توابع انتقالی مدل با استفاده از تابع انتقال (RB) ، در تخمین مقدار کل آب خاک و همچنین در تخمین مقدار رطوبت در لایه هاای مختلا خااک باا با ات لاوم رسای ، بهترین عملکرد را داراست در این مطالعه اساتفاده از تواباع انتقاالی (W) و (WLNL) باه سابب اینکاه خطاای مادلدرتخمین رطوبت تا بیش از ۸۴ درصد می رسید توصیه نشدند