سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده کریمی ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبد علی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جعفری – استادیار دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

مدیریت آبیاری در زمینهای تحت کشت احتیاج ابزاری برای پیش بینی تغییرات شوری در خاک دارد. در نظر اول مدل saltmed در چنین شرایطی می تواند کاربرد داشته باشد. بازبینی چنین مدلی با دیتاهای واقعی امری ضروری است. در این مقاله از داده ها و گزارشات آبیاری و آب و هوایی و پروفیل های شوری بعد از آبیاری و تولید نیشکر برای saltmed در دو کشت و صنعت فاربی و امیر کبیر در جنوب غربی ایران، استان خوزستان استفاده شده است. علت انتخاب این دو کشت و صنعت داشتن مشخصات خاکشناسی متفاوت است. برای بازبینی، نمونه هایی از اعماق ۳۰-۰، ۶۰-۳۰ و ۹۰-۶۰ سانتیمتر از خاک سطحی جمع آوری شده و ECe اندازه گیری شد تا مقایسه ای بین دیتاهای شبیه سازی شده و دیتاهای واقعی صورت گیرد. با ارزیابی saltmed در کشت و صنعت های یاد شده می توانیم توانایی پیش بینی saltmedرا در هر یک از آنها با هم قیاس کنیم. تمام نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل saltmed به طور موفقیت آمیزی می تواند ابزاری مناسب برای مدیریت آبیاری و زهکشی در مزارع تحت آبیاری و زهکشی استان خوزستان باشد.