سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
پریسا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

تنظیم تعرق گیاهان پرتعرق مانند برنج از اهمیت خاصی برخوردار است. برنج به عنوان یکی از محصولات مهم در تغذیه بشر مطرح است. این محصول به حجم زیادی از اب احتیاج دارد و کمبود اب روی رشد گیاه و کیفیت ان تاثیر منفی دارد. بنابراین توسعه ی ژنوتیپ های کم مصرف می تواند محصول بیشتری را در شرایط کم ابی حاصل دهد. هدف از این مقاله بررسی نقش برگ در افزایش عملکرد برنج تحت شرایط تنش خشکی می باشد بدین معنی که توسعه ی نژادهای با اندازه و شکل متفاوت برگ می تواند تحمل به خشکی را در برنج افزایش دهد. به همین منظور ارقام مختلف گیاه که از نظر شکل و اندازه برگ متفاوت بودند تحت دو رژیم ابی خوب آبیاری شده و تنش خشکی واقع شده و پارامترهای مربوطه مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج عملکرد محصول را در شکل های مختلف برگ مورد ارزیابی قرار داد و بر این اساس رقم با عملکرد بالاتری را معرفی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که نژادهای پهن برگ نحت تنش خشکی عملکرد بهتری از هم نژادهای دیگر خود داشتند. این نتیجه بر اساس مقادیر تعرق در گیاه قابل توجیه است.