سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین حبشی زاده – مربی گروه عمران– دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و دانشجوی دکتری مهند

چکیده:

در ارزیابی لرزهای سازه و تعیین عملکرد آن با توجه به کاربری مشخص و همچنین سطح اشغال آن، بایستی تغییرمکان یک نقطه مشخص از سازه را که بعنوان نقطه کنترل سازه تعریف میگردد مورد بررسی قرار داده و در سطحبرش پایه مشخص تغییرمکان این نقطه معلوم گردد و با تغییرمکان هدف مقایسه گردد. روشهای مختلفی برایمحاسبه تغییرمکان هدف وجود دارد که دو روش مرسوم عبارتند از: محاسبه تغییرمکان هدف با استفاده از رابطهمستقیم و استفاده از روش طیف ظرفیت. هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی هستند که با توجه به نیازطراحی و استفاده از تحلیل های مورد استفاده قابل توجیه خواهند بود. در این مقاله سعی شده است با استفاده ازیک قاب خمشی بتنی ویژه دو روش توصیه شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای (نشریه شماره ۳۶۰ )، موردبررسی قرارگرفته و درنهایت مقدار برش پایه و تغییر مکان نقطه هدف بر اساس عملکرد ویژه سازه محاسبه و ارزیابی گردد. در این خصوص از روش غیرخطی استاتیکی نیز که به تحلیل Pushover معروف می باشد، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل ها نشان دهنده تطبیق مناسب هر دو روش می باشد، بشرط آنکه از زمانتناوب مؤثر مناسبی استفاده گردد.