سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم شیرزاده گرمی – کارشناس ارشد سازه
ابراهیم شرفی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار ایمانی کله سر – استادیارگروه سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای سازههای فولادی نامنظم به واسطهی تغییر صفحه در سیستم باربر جانبی ابتدا با توجه به ضوابط آییننامه ۰۰۲۲ و مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان سازههای مورد نظر مدل شده و تحلیل و طراحی میگردند. سازههای بدون تغییر صفحهی سیستم باربر جانبی به صورت استاتیکی معادل تحلیل شده و سازههای نامنظم نیز به روش دینامیکی طیفی در مقابل بارهای جانبی تحلیل میشوند.ارزیابی عملکرد سازهها با توجه به اصول طراحی بر اساس عملکرد و دستور العمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و با تحلیلهای غیرخطی استاتیکی در نرم افزار SAP2000 انجام میگیرد. با توجه به نتایج بدست آمده، در تمامی سازههای طراحی شده بر اساس ضوابط استاندارد ۰۰۲۲ اعم از منظم و نامنظم، تغییرمکان نسبی جانبی طبقات در نقطه عملکرد سازهها کمتر از حد مجاز تعیین شده برای سطح عملکرد ایمنی جانی در دستورالعمل بهسازی قرار دارد. به عنوان نتیجهی کلی، سازههای فولادی نامنظم به واسطه تغییر صفحه در سیستم باربر جانبی در صورتی که بر اساس ضوابط استاندارد ۰۰۲۲ و آییننامه طراحی سازههای فولادی تحلیل و طراحی شوند، دسترسی به سطح عملکرد مورد انتظار استاندارد ۰۰۲۲ که ایمنی جانی در سطح خطر زلزله طرح است، مقدور خواهد بود