سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پنام زرفام – دکتری سازه، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رحیم جلیزی – دانشجوی ارشد سازه، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رضا تجلی فرد – کارشناس ارشد سازه،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

زلزله ها همواره در هنگام وقوع، بدنبال نقاط ضعف ساختمان هستند یعنی اثر آنها برروی این قسمتها می تواند مشکل ساز شود، این نقاط ضعیف معمولا در اثر تغییرات سریع در سختی، مقاومت و یا شکل پذیری بوجود می آیند و اثرات این نقاط ضعیف با توزیع نادرست جرمهای مؤثر برجسته تر و نمایان تر می گردد .معمولاً در فرآیند تحلیل و طراحی، ساختمانها صرفاً به صورت قابهای متشکل از اعضای اصلی سازه ایاز قبیل تیرها، ستون ها و مهاربندها در نظر گرفته می شوند اما در اغلب مناطق شهری، قابهای ساختمانی در نواحی میانی یا پیرامونی ساختمان با دیوارهای مصالح بنایی به عنوان پارتیشن ها یا عایق های صوتی و حرارتی پر می شوند که دیگر رفتار آنها با رفتار قاب خالی یکساننیست.معمولاً با توجه به آنکه این نوع اعضاء بصورت اعضای غیرسازه ای تلقی می شوند، لذا اثر آنها در تحلیل سازه نادیده گرفته می شود.در این میان طبقه نرم پدیده ای است که با حذف تیغه ها و دیوارهای یک طبقه از یک ساختمان به منظور استفاده بیشتر از فضاهای طبقه (مانند پارکینگ ها و فروشگاه ها) به وجود می آید که این طبقه در مقابل طبقات بالایی، دارای یکنواختی، نظم و تکرار دیوارها نمی باشد، این امر موجبمی گردد که طبقه مذکور درمقابل بارهای جانبی به عنوان ضعیف ترین طبقه، کمترین مقاومت را داشته و عملکردی ضعیف از خود در برابر زلزلهنشان دهد.کاهش ناگهانی سختی در سازه ها یکی از اساسی ترین عوامل در ایجاد نامنظمی در ارتفاع سازه هاست ،که رایج ترین نوع آن در ساختمانهای موجود، حذف دیوارهای بنایی جداکننده در طبقه همکف می باشد چنین ساختمان هایی دارای عملکرد ضعیفی در هنگام و بعد از زلزله ها هستند و توجه به تأثیر آن بر رفتار سازه، بواسطه آیین نامه های مختلف ساختمانی به پرهیز ایجاد آنها توصیه شده است. در این مطالعه بهبررسی سازه های دارای طبقه نرم و نقش میانقابها در ایجاد این پدیده پرداخته شده است، نتایج این مطالعه نشان داد که میانقابهای مصالح بنایی نقش بسزایی در ایجاد طبقه نرم و کاهش ظرفیت باربری جانبی سازه دارند و باعث رفتار ترد سازه میگردند، در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقاوم سازی چنین سازه هایی ارائه شده است