سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار و مدیرگروه پژوهشی فناوریهای نوین ساختمان، دانشکده مهندسی ع
مصطفی خاتمی – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه.

چکیده:

به موازات تحقیقات انجام شده پس از زلزله نورتریج با هدف حصول یک پاسخ شکل پذیر دراتصالات قاب خمشی فولادی مقاوم در برابر زلزله، اتصالات پس کشیده با خصوصیات خود شاقولی و اتلاف انرژی توسط محققین پیشنهاد گردید . یک نوع از این اتصالات جدید، اتصالات پس کشیده با میلگ ردهای تلف کننده انرژی است. این اتصال ترکیبی از میلگردهای فولادی با مقاومت بالا و میلگردهای اتلاف کننده انرژی است . نیروی پس کشیدگی توسط دو میلگرد با مقاومت بالا در وسط ارتفاع تیر ایجاد می شود . ۴ میلگرد تلف کننده انرژی که داخل سیلندرهای فولادی محصور شده اند ، به صورت متقارن در بالاو پایین اتصال قرار می گیرند تا به اتلاف انرژی تحت بارگذاری چرخه ای بپردازند . میلگردهای تلف کننده انرژی در داخل لوله های جفت کننده که به وجه داخلی بالهای تیر جوش شده اند، رزوه می شوند. این اتصال متکی به نیروی پس کشیدگی است تا تماس بی ن تیر وستون به خوبی حفظ شود . دراین مقاله، ضمن بررسی رفتار خمشی و برشی این اتصال، نحوه اجرای اتصالات پس کشیده تشریح می شود . سپس تحقیقات آزمایشگاهی بر روی نمونه اتصال خارجی تیر به ستون مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که اتصا ل پس کشیده پیشنهادی، قادر به تحمل تغییرشکل های بزرگ همرا با خصوصیات اتلاف انرژی است و در این اتصال تیرو ستون بدون خسارت باقی مانده و دریفت پسماند کمترین مقدار است.