سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی شیرین نژاد – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عباسعلی ذاکری – دکترای سازه و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد اتصالات آسی بدیده در قابهای خمشی فولادی و بدست آوردن اطلاعاتی از نحوه رفتار آنها در زلزل ههای بعد، با استفاده از نرم افزارANSYS چندین مدل قاب با آسی بدیدگیهای مختلف مدل سازی شده و تحت آنالیزهای دینامیکی و استاتیکی غیرخطی قرار گرفته و پارامترهایی مانند جابجایی، دریفت، برش پایه، اتلاف انرژی و سختی ترک (چقرمگی) در آنها مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه گردید هاند، نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تناسبات کم بین طول و عرض ترک با پارامترهای مورد بررسی، نم یتوان بین افزایش طول و عرض ترک با پارامترهای مورد بررسی رابطه دقیقی برقرار نمود