سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباسی – کارشناس ارشد،گروه عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حمیدرضا کاظمی – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
پنام زرفام – دکتری سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

مهاربندهای کمانشناپذیر نوعی سیستم جدید مقاوم لرزهای میباشند که به دلیل عملکرد لرزهای مطلوب، استفاده از آنها در حال گسترش است. دراین مقاله سازه سه بعدی قاب خمشی بتنی موجود توسط مهاربندهای کمانشناپذیر بهسازی شده است. برای بررسی عملکرد لرزهای از تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال فزاینده و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده شده است. پارامترهای پاسخ لرزهای از جمله تغییرمکان نسبی طبقات وسطوح مختلف عملکردی در این دو تحلیل با هم مقایسه شده است. بر مبنای این نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده مودال که باعث صرفه جویی در زمان تحلیل سازه میشود تخمین مناسبی از عملکرد سازه ارائه میدهد. همچنین مهاربندهای کمانشناپذیر نقش بسزایی در بهبود عملکرد لرزهای سازه دارند.