سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای پرمحصول سویا در مناطق مختلف تعداد ۱۹ لاین خالص سویا همراه رقم ویلیامز بعنوان شاهد در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال و سه منطقه (خرم آباد، کرج و مغا ن) در سالهای زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گردی د.با انجام تجزیه واریانس مرکب (سه منطقه و دو سا ل) مشخص گردید که بین مکان ها و سالها از لحاظ عملکرد دانه و سایر صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که مکان دوم (مغان) با ۳۶۵۸ کیلوگرم در هکتار رتبه اول را به خود اختصاص داد. بین سال ها و مکان ها از لحاظ عملکرد دانه و سایر صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. اثر متقابل سال اول و مکان دوم (مغان) با عملکرد دانه ۵۱۲۷ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه در هکتار بود.بین لاین ها و رقم شاهد از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت اما از لحاظ صفات دیگر از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و تعداد گره در ساقه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. لاین شماره ۱۴ (Hack×T.N.5.94) با عملکرد دانه ۳۲۰۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه اول قرار داشت و لاین های شماره ۱۰ و ۶ در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. رقم شاهد با عملکرد دانه ۲۷۹۰ کیلوگرم در هکتار در رتبه ۱۱ قرار گرفت. تعداد ۱۰ لاین دارای عملکرد دانه بالاتر از شاهد بودند که می توان از آنها به عنوان لاین های برتر استفاده نمود و از بین آنها دو یا سه لاین دارای عملکرد بالاتر تکثیر نمود.