سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی عملکرد لاین های خالص زودرس سویا تعداد ۳۵ لاین زودرس همراه با رقم ویلیامز بعنوان شاهد در قالب یک طرح لاتیس ساده با دو تکرار در سال زراعی ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان-ایستگاه سراب چنگایی اجرا گردید.در طول فصل زراعی از صفات مهم زراعی از قبیل تاریخ شروع گلدهی، تاریخ شروع تشکیل غلاف، تاریخ رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد گره در ساقه یادداشت برداری بعمل آمد بعد از برداشت عملکرد دانه در هکتار، وزن هزار دانه، درصد روغن و درصد پروتئین تعیین گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین ها و رقم شاهد از لحاظ عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، درصد روغن، و درصد پروتئین دارای اختلاف بسیار معنی دار می باشند. لاین شماره ۳۲ ( Hobbit*T.N.S-94) با عملکرد دانه ۴۶۲۰ کیلوگرم در هکتار رتبه اول را به خود اختصاص داد و لاین های شماره ۳۱ ( Hobbit* D.P.X) و ۲۷ ( Hobbit* D.P.X) به ترتیب با عملکردهای دانه ۴۳۴۰ و ۴۲۵۰ کیلوگرم در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفتند. رقم شاهد با ۳۴۸۰ کیلوگرم در هکتار در رتبه ۱۳ قرار گرفت. لاین شماره ۳۲ ( Hobbit*T.N.S-94) با ۲۵/۳۹ درصد بالاترین میزان روغن را به خود اختصاص داد. لاین شماره ۳۲ هم از لحاظ عملکرد دانه و هم از لحاظ درصد روغن در رتبه اول قرار داشت. با توجه به پتانسیل عملکرد بالای لاین های مذکور می توان از آنها به عنوان لاین های امید بخش در مطالعات بعدی استفاده نمود.