سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شعیب مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رامین نقدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
مهرداد نیکوی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان)

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد بیل مکانیکی Komatsu P.C 200 در ساخت پروفیل عرضی استاندارد در کلاسه های شیب مختلف، و بررسی اثر شیب دامنه بر مشخصات پروفیل عرضی و همبستگی بین مشخصات پروفیل عرضی صورت گرفت. برای انجام این کار ۳۰ نمونه پروفیل عرضی که در سه کلاسه شیب (۳۰-۱۰، ۵۰-۳۰ و ۷۰-۵۰ ) که در جنگل های سری ۷ حوزه شنرود واقع شده بود، برداشت شد. این کار به کمک شاخص و شیب سنج انجام شد. نتایج آزمون Tukey نشان داد که بین عرض بستر، شیب و طول شیروانی خاکریزی در کلاسه شیب مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج آزمون t نشان داد که عرض بستر و زاویه خاکبرداری و خاکریزی جاده های احداث شده با بیل مکانیکی در تمامی کلاسه های شیب بیشتر از حد استاندارد (۵/۵ متر) بوده است و در کلاسه شیب (۳۰-۱۰) درصد اختلاف معنی داری بین عرض بستر است و در کلاسه شیب (۷۰-۵۰) درصد اختلاف معنی داری بین زاویه خاکبرداری و خاکریزی جاده های احداث شده با بیل مکانیکی وجود داشت. در مقایسه بین مشخصات پروفیل عرضی ساخته شده توسط بیل مکانیکی و پروفیل عرضی استاندارد مشخص شد که متوسط میزان استاندارد بودن پروفیل عرضی ساخته شده توسط بیل مکانیکی ۱۲/۹۰ درصد بوده است