سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نقی زاده – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی تهران(نوی
امیر حسین محوی – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا مصداقی نیا – عضو هیات علمی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی تهر
الهام درخشانی – گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

بیوراکتور غشایی یکی از روشهای نوین و پیشرفته درتصفیه فاضلاب می باشند دراین پژوهش کارایی سیستم بیوراکتور غشایی مستغرق SMBR را درتصفیه فاضلاب شهری مورد سنجش قرار دادیم همچنین با توجه به اهمیت پارامترهای سینتیکی درطراحی واحدهای تصفیه فاضلاب خصوصا واحدهای بیولوژیکی ضرایب سینتیکی سیستم SMBR را براورد نمودیم