سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میترا غلامی – استادیاردانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه مهندسی بهداش
حامد محمدی – مربی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گروه بهداشت محیط، زنج
احمد عامری – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه مهندسی بهداشت
مرتضی رحیمی – دانشجوی دوره کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

کروم از عناصر انتقالی گروه ۶ و بیست و یکمین عنصر فراوان در طبیعت است که بطور گسترده ای به دو حالت ۳+ و ۶+ ظرفیتی وجود دارد. نوع شش ظرفیتی آن بسیار سمی است . صنایع آبکاری سهم بسزایی در ورود کروم به داخل محیط زیست هستند. هدف از انجام این پژوهش تعیین راندمان حذف کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از فرآیند غشایی اسمز معکوس است. همچنین در این پژوهش شرایط بهینه برای فرایند غشایی جهت حذف کروم از پساب صنایع آبکاری مورد بررسی قرار گرفته است.روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت آن بر پایه داده های آزمایشگاهی، از نوع مطالعات بنیادی – کاربردی است . در این پژوهش، ابتدا محلول های کروم با غلظت های ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ میلی گرم در لیت رساخته شد و از غشای اسمز معکوس با مدول مارپیچی مدل TE 2521 ساخت شرکت CSMکره عبور داده شد . در این مرحله، تاثیر فشار عملیاتی، غلظت ورودی، دما و pH روی کارایی حذف کروم در هر غلظت، مورد بررسی قرار گرفته، و تعیین شد. غلظت کروم توسط روش نتایج حاصل از آزمایشات و اندازه گیری ها نشان داد که شرایط بهینه سیستم در محدوده فشار (۲۰۰psi، ( ۰٫۰۱ = α، غلظت α =۰٫۰۵) ،۱۰g/l) دما در محدوده α =۰٫۰۵) ،۲۵°Cl) . و pH در محدوده ۷-۶ می باشد. راندمان حذف کروم از پساب صنایع آبکاری در شرایط بهینه عملکرد سیستم تا بیش از ۹۹ درصد اندازه گرفته شد. با مقایسه روش اسمز معکوس با سایر روشها، چنین به نظر می رسد که راندمان حذف توسط این روش مناسب است و می تواند درمقیاس میدانی بعنوان یک گزینه موثر بکار گرفته شود.