سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی یوسفی – گروه زیست شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد علوفه و عملکرد دانه در ۴ جمعیت از گونه ارزن دم روباهی (Setaria italica) جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت. بذرها در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلدانهای پلاستیکی در گلخانه کاشته شدند. صفات مورد مطالعه شامل روزتا ظهورخوشه، روزتا رسیدگی بذر، طول سنبله، تعداد بذردرسنبله، ارتفاع بوته، تعدادبرگ دربوته، عملکرد علوفه خشک، عملکرد کاه و عملکرد دانه بود. نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری برای کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد نشان دا د. بر آورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد علوفه با صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعدا د برگ در بوته و تعداد بذر در سنبله دارای همبستگی مثبت و معنی دار است.