سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید میرزا محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
پرستو شومالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آیندهنگری اساس و پایه پیشرفت هر ملتی است و توسعهیافتگی یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق چشمانداز میباشد. حرکت در جهت اهداف والای سند چشمانداز نیازمند برنامهریزی دقیق و بررسی روند پیشرفت این هدفها است و این مهم با تحلیل مسیر رسیدن به اهداف سند چشمانداز در سالهای گذشته و پیشبینی سیر تکاملی آن در سالهای پیش رو به وقوع خواهد پیوست. در این مقاله ارزیابی عملکرد ایران در زمینه علمی، فعالیتهای انجام شده و دستاوردهای علمی حاصل شده و سپس تحلیل این روندها طی سالهای گذشته و پیشبینی روندهای آتی، بررسی شده است. برای این منظور ابتدا مجموعه شاخص های لازم برای ارزیابی عملکرد علمی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است؛ سپس با استفاده از روش PCA و FA ، از مجموع شاخص های علمی، شاخص ترکیبی واحدی محاسبه شده است. در این مقاله برای تکمیل داده های ناقص، از روش شبیه سازی توسط شبکه عصبی استفاده شده است. در نهایت موقعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مورد نظر در سند چشمانداز و عملکرد مقایسه ای ایران با کشورهای مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است.