سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مظفر جباری – کارشناس ارشداقتصاد کشاورزی
سیدمحمدرضا اکبری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان
زهرا دین پژوه – دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی

چکیده:

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت سرمایه گذاری در زیربخشهای کشاورزی هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد اقتصادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی درایران و مقایسه آن با شهرستان داراب در سال ۸۷-۸۶ می باشد اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی عملکرد صندوق بیمه از سایت بیمه محصولات کشاورزی ایران و بانک کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری شده است و در سه سطح زراعت باغات و واحدهای دامی که دربرگرفته از گوسفند و گاو است مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور از دو روش ارزیابی مالی و روش تحلیل پروژه مورد استفاده قرارگرفت نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی درایران در مورد زراعت و باغات از طریق شاخص Z غیر اقتصادی بوده ول یدر مورد واحدهای دامی اقتصادی بوده است ولی در شهرستان داراب زراعت و باغات و گاو از طریق شاخص z غیراقتصادی بوده است و تنها بیمه گوسفند اقتصادی بوده است