سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا کاظمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
شیرین نوشین پیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
وحید حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی ها و برنامه ریزی های سازمان می باشد. در سازمان های عمومی نظیر شهرداریها، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و کنترل می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف، کارایی و اثر بخش فعالیت ها و پاسخگویی مطلوب نسبت به شهروندان گردد. از این رو این مقاله در تلاش است تا با استفاده از دیدگاه شهروندان- میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری نوشهر را در هفت حوزه تعیین شده مورد سنجش قرار دهد. روش پژوهش پیمایش اسنادی است و جامعه آماری را ساکنان شهر نوشهر در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به شیوه نمونه گیری متناسب با حجم در محله های سیزده گانه شهر نوشهر تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین رضایت شهروندان از خدمات و امکانات رفاهی و کمترین میزان رضایتمندی مربوط به حوزه خدمات فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی می باشد.