سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی کرامتی – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهتاب نبوت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

ارزیابی عملکرد و تحلیل کارایی واحدهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تکنیک تحلیل پوششی دادهها یک برنامهریزی ریاضی بر پایه واقعیات برای سنجش و تجزیه و تحلیل کارایی نسبی واحدهای تصمیمگیری به شمار میرود. همچنین تکنیک آنالیزهمبستگی کانونی نیز یکی از روشهای آمار چند متغیره است. در این مقاله موقعیت مکانی شعبه، ارائه خدمات نوین، مهارت و دانش کارکنان و تجربه کارکنان به عنوان متغیرهای ورودی و متوسط زمان انتظار مشتریان، نحوه برخورد کارکنان با مشتریان و رضایت-مندی کارکنان به عنوان متغیرهای خروجی پس از مرور منابع و نظرسنجی از مدیران در نظر گرفته شدهاند. از تحلیل پوششی داده- ها برای افراز ۲۱ شعبه از شعب یک بانک به دو زیرمجموعه کارا و ناکارا و از آنالیز همبستگی کانونی برای رتبهبندی کامل شعباستفاده شده است. آزمون آماری حکایت از آن دارد که رتبهبندی کامل با استفاده از آنالیز همبستگی کانونی با افرازبندی تحلیل پوششی دادهها سازگاری دارد