سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر شاکری – کارشناس ارشد حسابداری
صفدر آبنار – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

ارزیابی عملکرد امری است که مورد توجه همه سیستمهاست از ادیان و مذاهب گرفته تا سیستمهای سیاسی ورزشی آموزشی و بنگاه های اقتصادی و کسب وکارمختلف درآستانه قرن بیستم و یکم اقتصاد اکثریت کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه درتامین سرمایه مورد نیاز شرکت ها سوق یافته و بگونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت های ملی و چندملیتی نیز گردیده است براین اساس امروزه ارزیابی عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از احاد جامعه را تحت تاثیر قرارمیدهد تحت این شرایط عدم ارزیابی کنترل و نظارت صحیح برعملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثارزیانباری برثروت سهامداران و درنهایت اقتصاد جامعه به همراه داشتهب اشد لذا باتوجه به نقش حیاتی ارزیابی عملکرد محققدراین تحقیق به ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تلفیق حساب ها پرداخته است که جهت انجام این امر از شاخصهای ارزیابی مالی سنتی نظیر بازده سرمایه گذاری ROI بازده فروش ROS سودباقیمانده RI نسبت قیمت به سودهرسهم P/E و سود هرسهم EPS بهره گرفته است و اطالعات خام آماری مورد نیاز این تحقیق از طریق اطلاعات موجود در ارشیو بورس اوراق بهادار تهران و تابلوی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است که با استفاده ازنرم افزار SPSS این اطلاعات مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند.