سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا اقاجان نشتایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت
سمانه گنج کار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتنمقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفادهاز تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائهاستراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم .کل دارایی و حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های ورودی و نسبت جاری، سود خالص، EPS، رشد فروش به عنوان شاخصهای خروجی در نظر گرفته شده است.پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونیشهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکت های تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی توصیفیبوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک موجود در شرکت هایتعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزارDEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.