سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احدی – استادیار و مدیر گروه آموزشی حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن ، دا
نگار سنگتراش – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسیحمل و نقل ریلی
سما عودباشی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسیحمل و نقل ریلی

چکیده:

گسترشرقابت در اغلب حوزه های صنعتی و خدماتی بسیاری از سازمانها را مجبور به ارزیابی منظم عملکرد خود نموده است. یکی از سازمانهای ارائه کننده خدمات حمل و نقل شهری که در سالهای اخیر توسعه قابلتوجهی یافته است شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است. در عین حال لازم است پس از ده سال از شروع فعالیت شرکت مترو تهران عملکرد این شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد ، روشهای مختلفی در سالهای اخیر در این رابطه توسعه یافته است که از ابعاد مختلفی به ارزیابی عملکرد سازمانها می پردازند . یکی از کارآمد ترین این روشها که سازمان را از ابعادمختلف مورد بررسی قرار می دهد روش کارت امتیاز متوازن است. در این مقاله با استفاده از این روش، عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران مورد بررسی قرار گرفته است و پس از مشخص شدن حوزه هایمتوازن و نامتوازن ، توصیه های به منظور اصلاح عملکرد حوزه های نامتوازن ارائه شده است.