سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمان شریف آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

آب زیرزمینی از مهمترین منابع طبیعی درجهان است درشرایط کنونی بخش قابل ملاحظه ای از مصارف آب کشور ایران بخصوص در بخش شرب توسط منابع آب زیرزمینی تامین می گردد تکنیکهای مختلفی برای سنجش کیفی منابع آب در سطح دنیا مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است که از آن میان شاخصهای کیفی آب یکی از روشهای پرکاربرد و ساده در سطح دنیا می باشد شاخص کیفی آب WQI روش رتبه بندی را ارایه می کند که در آن وضعیت کیفی آب براساس تاثیر پارامترهای کیفی مختلف تعیین می شود محدودیت اصلی درانجام تحقیق حاضر کمبود آمار و اطلاعات و نیز تعداد زیاد پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه برخی از این شاخصها بوده است دراین تحقیق عملکرد شبکه عصبی احتمالاتی PNN درتخمین کلاس های مختلف کیفی آب در دشت بوکان براساس شاخص کیفی آب (Water Quality Index با استفاده از دو پارامتر کلر CL و کلجامدات محلول TDS مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که شبکه ی PNN به کاررفته با عرض باند برابر ۲۲ کارایی مناسبی درتخمین این شاخص دارد بررسی نقشه های کانتور سه بعدی حاصل از کلاسهای کیفی تخمین زده شده توسط شبکه و کلاسهای واقعی بیانگر تطابق بالای نتایج بدست آمده با داده های واقعی بود.