سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر فرزاد عبدالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسن بازیار – ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به دلیل رشد سریع مصرف، نیاز به ایجاد منابع جدید ذخیره نفت و گاز احساس می گردد. مغارهای زیرزمینی ذخیره نفتنسبت به مخازن روی زمین ایمن تر و با محیط زیست سازگارتر می باشند، فضای کمتری اشغال می کنند و می توانند باعثصرفه جویی در هزینه ها گردند. مهمترین اصل در استفاده از مغارهای بدون پوشش، جلوگیری از مهاجرت و نشت فرآوردهداخل مغار به محیط اطراف می باشد. دانشمندان گوناگون معیارهای مختلفی برای قضاوت نشت فرآورده های نفتی از طریقمفاهیم تئوری و تجربی، بیان کرده اند. یکی از معروفترین معیارها توسط گودال ( ۱۹۸۸ ) پیشنهاد گردید. این معیار بدینصورت است که با تضمین اینکه فشار آب در تمامی مسیرهای احتمالی نشت افزایش یابد، از فرار گاز جلوگیری می گردد.بدین منظور از سیستم پرده آب بند استفاده می شود. این سیستم شامل یک سری گمانه می باشد که در بالای مغارها حفرمی گردند و آب با فشار معینی به طور دائم در آنها تزریق می گردد. هدف این مقاله بررسی عملکرد سیستم پرده آب بند درمغارهای زیرزمینی ذخیره نفت و گاز به وسیله روش عددی تفاضل محدود می باشد. بدین منظور، یک مخزن زیرزمینی واقعی LPG مدل گردیده و سپس نتایج تحلیل جریان با جریان واقعی در مغارها مقایسه می گردد.