سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
محمدجواد بابایی زارچ – دانشجوی کارشناسی ارشد
افسانه وفایی نیا –
محمد روزخش –

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد سه رقم ذرت علوفه ای تحقیقی با طرح بلوکهای کاملاتصادفی در۴تکرار درسال ۱۳۸۸ درمزرعه ای واقع درشهرستان آزادشهر دراستان گلستان صورت گرفت درنتایج حاصل ازتجزیه واریانس بین ارقام مورد نظر ازجهت صفات مورد بررسی و عملکرد اختلاف معنی داریوجود داشت نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اختلاف معنی داری بین وزن تربرگ وزن ترساقه وزنتربلال و عملکرد می باشد مقایسه میانگین داده ها نشان داد ارقام بولسون و سینگل ۷۰۴ برای تمامی صفات مورد ارزیابی نسبت به رقم ماکسیم برتر بود نتایج همبستگی نشان داد که وزن تر ساقه با وزن تربرگ دارای اثرات مثبت بسیار معنی داری است که با عملکرد رابطه معنی داری را نشان نداد این درصورتی است که وزنتربلال با عملکرد اثرمثبت معنی داری را نشان داد