سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مرتضایی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

مدیریت بحران دربرگیرنده هرتمهیدی برای پرهیز از بحران و جستجوی هوشمندانه بحران و خاتمه و مهار آن درراستای تامین منافع می باشد چرخه مدیریت بحران از پیشگیری و کاهش مخاطرات شروع می شود کشور ایران از یک سو به لحاظ ژءوپلتیک درنقطه ای از دنیا واقع شده که مستعد برخی مسائل و تهدیدات خارجی بوده و از سوی دیگر شرایط لرزه خیزی ایران و وجود گسلهای بزرگ درسراسر کشور عاملی برای بحران محسوب می شود لذا لزوم شناخت تهدیدات و نحوه مقابله با آنها چون حملات تروریستی انتحاری و بمبم برمهندسان سازه الزامی است و ساختمان های مذکور باید برای چنین خطرات محاسبه شوند با توجه به جایگاه ویژه سازه های بتن مسلح درصنعت ساختمان کشور و گستردگی استفاده از سیستمهای ساختمانی خمشی بتن مسلح و توجه به این واقعیت که ستونها مستقل از نوع سیستم سازه ای تکیه گاه اصلی برای تقریبا تمامی سازه ها محسوب می شود و نقش اساسی درپاسخ سازه ها به انفجار و پایداری سازه بازی می کنند دراین مقاله رفتار ستونهای بتن آرمه تحت اثر انفجار و مقاوم سازی آنها به کمک fRP مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.