سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد شاکر – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و
محمدرضا مستوفی سرکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسین صحرائیان جهرمی – کارشناس ارشد اداره امور فناوری مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی ف

چکیده:

اشکار سازی الکترونیکی عملکرد محصول عمدتا اولین گام در توسعه مدیریت زراعی خاص مکانی یا برنامه های کشاورزی دقیق می باشد. در این پژوهش، حسگرها و سامانه پایشگر عملکرد محصول که بر روی کمباین کلاس لکسیون ۵۱۰ نصب شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه عملکرد محصول تهیه گردید. به منظور ارزیابی سامانه پایشگر عملکرد محصول و تهیه نقشه عملکرد، ابتدا به شناسایی قسمتهای مختلف این سامانه اقدام گردید و سپس پارامترهای عملکرد محصول و ماشین، اندازه گیری و عملکرد سیستم در دو مزرعه گندم، دانشکده کشاورزی و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نقشه عملکرد با استافده از نرم افزار Agro-Map تهیه و بر اساس اطلاعات بدست آمده از نقشه عملکرد محصول، مناطق با حداقل، متوسط و بالای عملکرد شناسایی شد. نتایج نشان داد که در مزرعه گندم دانشکده کشاورزی، عملکرد ۱۱/۴ تا ۱۴/۲ تن در هکتار، بیشترین سطح مزرعه ۳۵/۸ درصد و عملکرد کمتر از ۵/۸ تن د رهکتار، کمترین سطح مزرعه با ۷/۸ درصد را به خود اختصاص داده بود. میانگین عملکرد گندم در این مزرعه ۸/۷۹ تن در هکتار بود. در مزرعه گندم ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید، عملکرد ۵/۸ تا ۸/۶ تن د رهکتار، بیشترین سطح مزرعه با ۴۶/۱ درصد و عملکرد ۱۱/۴ تا ۱۴/۲ تن در هکتار، کمترین سطح مزرعه با ۰/۶ درصد را به خود اختصاص داده بود. میانگین عملکرد گندم در ایت مزرعه ۵/۷۵ تن در هکتار بود.