سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد عبداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی
داود فرسادی زاده – دانشیاردانشگاه تبریز
هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع آب
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

رسوبگذاری درمخازن سدها ازمسائل مهم می باشد که باید درزمینه بهره برداری وبحث عمرمفید مخزن مدنظر قرارگیرد دراین تحقیق عملکرد سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی و شبکه های عصبی درپیش بینی دبی رسوب تخلیه شده ازتخلیه کننده تحتانی با قرارگیری سازه نیم استوانه به ازای متغیرهای مختلف ارزیابی شد متغیرهای لحاظ شده شامل طول شکاف ارتفاع شکاف و ارتفاع سطح آب بودند نتایج حاصله حاکی ازعملکرد قابل قبول هردو مدل بود و بهترین عملکرد مدل دارای ریشه میانگین خطا برای مدل فازی – عصبی وشبکه های عصبی به ترتیب برابر ۵۰ ۱۰×۳/۹۵و۵- ۱۰×۴/۳۴ می باشد.