سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید انگورج تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمد نیکنام – استادیارودکترای سازه عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون قدرت محاسباتی رایانه ها،امکان انجام تحلیل های دقیقی فراهم شده است بطوری که روند تحلیل ها ازی لتح ی لکیاستات ) یکالاست ینامیکیبه ی دک،غیرخطیالاستیکی افزایشیاستات و یتانهایلتحل ینامیکید یرخطیغ افزایشی IDA) سوق داده شده است.با استفاده ازیر می توان رفتار واقعی تری سیستم را به صورت یک منحنی بصورت میانه پیش بینی کرد و نیزمی توان ارزیابی از صحت روش های روش اخ ) ی وهمچنین صحت انواع الگوی بار های جانبی تحلیل استاتیکی غیرخطی فزایندهخط push over یابی رفتار غیرخطی داش ت در ارز.دراین تحقیق سه سازه بتنی که بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سومو) مبحث نهم مقررات ملی طراحی شده با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی ۸ ن ۲می تواند به طور دقیق نیاز لرزه ای سازه های با ارتفاع های متوسط را ی شده استارزیابی عملکرد لرزیه ا ج. ه حاصله اینکه که ضوابط نت ۰۰یش بینی کند وپی بررسی در این زمینه لازم می باشد بیشتر