سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، م
مهدی مهرپویان – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ا
مجید محرم زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

خصوصیات کمی و کیفی ریشه، در شانزده رقم منوژرم چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در طی سال ۸۹ در شرایط آب و هوایی مشکین شهر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملیات آماده سازی مزرعه به نحو مطلوب انجام گرفت و کودهای مورد نیاز بر اساس توصیه آزمون خاکشناسی مصرف گردید. هر کرت شامل سه خط کاشت به طول ۸ متر بود. فاصله بین فارو ها ۵۰ سانتی متر، فاصله بوته ها روی ردیف ها ۲۵ سانتی متر با عمق ۲ الی ۳ سانتی متر بود. برداشت ریشه ها، در اول آبان ماه انجام گرفت، و بعد از توزین و پولپ گیری، نسبت به تجزیه آزمایشگاهی نمونه ها، با دستگاه بتا لایزر، ا قدام گردید و پس از اخذ نتایج نسبت به انجام محاسبات آماری با نرم افزار MSTATC اقدام گردید. بر اساس نتایج حاصله، هیبرید جدید چغندر قند ۰۰۶ با عملکرد ریشه ۶۵/۵۶ بیشترین و رقم زرقان با عملکرد ریشه ۴۷/۷۴ تن در هکتار کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد قند مربوط به رقم Zarghan-86 با ۱۶/۸۰% و کمترین درصد قند به هیبرید ۰۰۵ به میزان ۱۴/۳۸% اختصاص داشت. بیشترین درصد قند قابل استحصال مربوط به رقم Zarghan-86 به میزان ۱۳/۱۸ و کمترین آن به هیبرید ۰۰۵ با درصد قند قابل استحصال ۱۰/۱۳ مربوط بود. همچنین بیشترین قند خالص مربوط به رقم ۰۰۶ و Zarghan-87 به میزان ۷ تن در هکتارو کمترین میزان به هیبرید ۰۰۵ به میزان ۵/۵۳ تن اختصاص یافت . کمترین نیتروژن مضره مربوط به هیبرید SBSI006-88 و بیشترین نیتروژن مضره مربوط به رقم ۸۸-(Doro*20448) * (7112*SB36) بود . نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان داد، دو رقم Zarghan-87 و هیبرید جدید ۰۰۶ با تولید ۷تن شکر سفید ارقام مناسب تری برای کاشت چغندر قند در مشکین شهر می باشند.