سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
سعید چاوشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۹۱به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۹ تکرار در شهرستان ملایر به اجرا درآمد. در این آزمایش تاریخ کاشت بهعنوان عامل اصلی در دو سطح S1 9911/10/10 ( و (S2 9911/10/90 در کرت اصلی و عنصر ریزمغذی M1 )عدم مصرف عنصر ریزمغذی(، M2 )مصرف عنصر ریزمغذی در ۹ مرحله( و دو رقم کلزا V1 )اکاپی(، V2 )طلایه(بهصورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف ریزمغذی بر صفاتی مانند تعداد دانه درخورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک خورجین، طول خورجین، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک، تعداد خورجین در بوته و شاخص برداشت در سطح پنج درصد معنیدار شد. تاریخ کاشت بر صفاتی همچون تعداد خورجین در بوته و طول خورجین در سطح پنج درصد معنیدار بود.