سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ندا اسمعیلی پور – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
احمد نادری – استادیار، عضو هیات علمی گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات اهواز
شهرام لک – استادیار، عضو هیات علمی گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد روغن دانه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد اهواز اجرا گردید. تحقیق به صورت طرح کرت های خردشده درقالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا شد. کود نیتروژن به عنوان تیمار اصلی با سه سطح(۸۰، ۹۶، و ۱۱۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تراکم بوته بعنوان تیمار فرعی با سه سطح(۵۰، ۷۰ و ۹۰ بوته در متر مربع) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، کود نیتروژن وتراکم بوته اثر معنی داری بر عملکرد روغن دانه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ دارد، بطوری که با افزایش مصرف کود نیتروژن، عملکرد روغن افزایش یافت. بیشترین عملکرد روغن دانه با میانگین ۱۸۰ گرم در مترمربع با کاربرد ۱۱۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بدست آمد. همچنین با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، عملکرد روغن افزایش یافت. بین اثرات متقابل کود نیتروژن * تراکم بوته بر عملکرد روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه کلزا به شرط استفاده مناسب از عوامل محیطی و زراعی در شرایط آب و هوایی اهواز از پتانسیل تولید روغن بالایی برخوردار است.