سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن لشنی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد ذرت ( Zea Mays L) رقم Sc704 و گیاهان پوششی در کشت مخلوط ، آزمایشی در نیمه اول سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان واقع در بدر آباد با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید .تیمارها شامل : کشت متعارف ذرت ( شاهد )، کشت مخلوط ذرت – یونجه یکساله، کشت مخلوط ذرت – خلر و کشت مخلوط ذرت- گاودانه بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار شاهد با تاثیر مثبت بر تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه باعث افزایش عملکرد دانه گردید تیمارهای کشت مخلوط عملکرد ذرت را کاهش دادند. از نظر عملکرد تجمعی علوفه ، یونجه یکساله بیشترین عملکرد علوفه ( برابر با ۶۳۲۰/۳۳ کیلوگرم ) را داشت سپس خلر و گاودانه به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.