سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی ماشاءاله کرمانی – استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین
محمد پیله فروش – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

دراین مقاله نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد چهارنوع ماشین برداشت زیتون قابل حمل و پشت تراکتوری شامل تکاننده شاخه انفرادی دستگاه شانه ای ارتعاشی نیوماتیکی بادی دستگاه شانه ای چرخشی الکتریکی و تکاننده شاخه پشت تراکتوری برای دو رقم زیتون روغنی زرد و روغنی محلی دردو تاریخ مختلف درفصل برداشت ارایه میگردد دردوره برداشت زیتون روغنی نسبت نیروی اتصال دم میوه به شاخه وزن میوه FDF/W محاسبه شد پارامترهای درصد ریزش میوه راندمان برداشت مدت زمان برداشت ماشینی سودمندی عملیات برداشت صدمات وارد شده به درخت شام لدرصد ریزش برگ و سرشاخه و خسارت وارده به میوه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که دردوره رشد نسبت FDF/W دردو رقم کاهش می یابد که علت آن تشکیل لایه چوب پنبه ای است نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوبت تاریخ برداشت اثرمعنی داری برراندمان برداشت درصد ریزش میوه زیتون رقم زرد نداشت لیکن برای رقم روغنی محلی معنی دار بود برای زیتون رقم زرد بطور متوسط راندمان برداشت از ۷۵/۸۹% به ۷۹/۷۲% دردو نوبت برداشت افزایش یافته است