سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رباب محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف –
علی حق نظری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط نواری بر عملکرد ذرت و سویا ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال ١٣٨۹ اجرا گردید. الگوهای کشت مخلوط نواری ذرت و سویا شامل ۲ردیف ذرت +۲ردیف سویا ، ۲ردیف ذرت + ۴ردیف سویا، ۲ردیف ذرت +۶ ردیف سویا ، ۳ردیف ذرت + ۴ردیف سویا ، ۳ردیف ذرت + ۶ردیف سویا ، ۴ردیف ذرت + ۴ردیف سویا، ۴ردیف ذرت + ۶ردیف سویا و تک کشتی ذرت و سویا در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق حداکثر عملکرد دانه ذرت به میزان ۸/۱۲۱۰۳ کیلوگرم در هکتار در الگوی کاشت ۲ردیف ذرت + ۲ردیف سویا و حداکثر عملکرد دانه سویا به میزان ۷۶/۲۹۷۵کیلوگرم در هکتار در الگوی کاشت ۳ردیف ذرت + ۶ردیف سویا مشاهده شد. حداکثر میزان نسبت برابری زمین ( LER ) که از شاخص های ارزیابی کشت مخلوط می باشد معادل ۹۵/۱ در الگوی کشت ۳ردیف ذرت + ۶ردیف سویا بدست آمد که برتری کشت مخلوط را نسبت به تک کشتی نشان می دهد. همچنین الگوی کاشت بر عملکرد دانه ذرت، متوسط تعداد بلال در گیاه، متوسط تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه ذرت تاثیر معنی دار داشت. همچنین الگوی کاشت بر عملکرد دانه ، متوسط تعداد غلاف در گیاه ، متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه سویا در سطح احتمال یک درصد اثر معنی دار داشت.