سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف –
رضا فتوت –

چکیده:

به منظور بررسی نحوه رشد و نمو ذرت و سویا در سیستم زراعت تک کشتی و مخلوط ، آزمایشی با استفاده از روش جایگزینی و افزایشی با نسبت های مختلف ، تراکم مطلوب دو گیاه با استفاده طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت به میزان ۱۳/۱۲۵۶۷ کیلوگرم در هکتار از کشت مخلوط افزایشی با نسبت(۱۰۰% ذرت + ۲۰% سویا) تولید شد. بیشترین عملکرد دانه سویا به میزان ۶۷/۲۹۵۱ کیلوگرم در هکتار از کشت مخلوط جایگزینی با نسبت ۲:۲(۵۰% ذرت + ۵۰% سویا) و بیشترین مجموع عملکرد دانه دو گیاه به میزان ۲۵/۱۳۷۵۰ کیلوگرم در هکتار از کشت مخلوط جایگزینی با نسبت ۲:۲(۵۰% ذرت + ۵۰% سویا) حاصل شد. بالاترین میزان ۹۳/۱ LER= از کشت مخلوط جایگزینی با نسبت ۲:۲(۵۰% ذرت + ۵۰% سویا) بدست آمد. الگوی کاشت بر عملکرد دانه ذرت ، متوسط تعداد بلال در گیاه ، بر متوسط تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه ذرت در سطح احتمال یک درصد اثر معنی دار داشت. همچنین الگوی کاشت بر عملکرد دانه ، متوسط تعداد غلاف در گیاه ، متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه سویا در سطح احتمال یک در صد اثر معنی دار داشت . محاسبه شاخص ارزیابی نسبت برابری زمین (LER) سودمندی سیستم کشت مخلوط نسبت به سیستم تک کشتی را نشان داد .