سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کریم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورز یو منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و صفات گیاهی ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus L.) آزمایشی مزرعه ای درسال زراعی ۹۰-۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خرم آباد بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به صورت پاییزه به اجرا گذاشته شد درطول فصل رشد تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی و تعداد روز تا ۵۰ درصد غلافدهی ارتفاع بوته صفات عملکرد بیوماس شاخص برداشت وزن صددانه و عملکرد دانه یادداشت برداری شد و تجزیه واریانس داده ها انجام شد نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از لحاظ تمام صفات دارای اختلافات معنی داری بودند ژنوتیپ ۴۴۹ با عملکرد بیوماس ۱۰۵۸۰ کیلوگرم درهکتار و عملکرد دانه ۴۱۵۱ کیلوگرم درهکتار و ژنوتیپ شاهد با عملکرد بیوماس ۱۰۲۹۱ کیلوگرم درهکتار و عملکرد دانه ۳۷۸۴ کیلوگرم درهکتار به عنوان ژنوتیپ های برتر در شرایط دیم پاییزه بودند.