سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا عابدی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدباقر خورشیدی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
شهرام عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

دراین تحقیق تعداد۱۴لاین گندم نان حاصل ازبرنامه های به نژادی که دارای تیپ رشد زمستانه و بینابینی به همراه دو رقم گندم آذر ۲ و رصد به عنوان شاهد درقالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با ۴تکرار درشرایط دیم درمزرعه ی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل درسال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرارگرفت درطی دوره رشد و بعد از برداشت صفات تعدادروز تا ظهور سنبله و رسیدگی ارتفاع بوته تعدادپنجه بارور و غیربارور دربوته وزن هزاردانه تعداد و وزن دانه درسنبله عملکرد بیوماس و عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازهگیری شد نتای جتجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ هاازلحاظ کلیه صفات به جز تعدادپنجه کل دربوته اختلاف معنی داری مشاهده شد ژنوتیپ های ۳۳۰۵و۳۳۱و۳۴۱۱و۳۶۰۲و۳۲۱۴ شاهددارای بیشترین مقدار عملکرد دانه طول سنبله ارتفاع بوته تعدادسنبله درمترمربع شاخص برداشت وزن بیوماس وزن هزاردانه تعداد ووزن دانه درسنبله و تعدادپنجه بارور در بوته متوسط بودند.