سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدمقدم – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سرارود- کرمانشاه
وحید ربیعی – کارشناس معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه سرارود

چکیده:

به منظور بررسی صفات زراعی در ۹ رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان بهمراه هیبرید آذر گل، آزمایشی در بهار سال زراعی ۱۳۸۳ -۸۴ در معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم – سرارود کرمانشاه اجرا گردید. این ارقام در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار کشت شدند. در این آزمایش تنها یکبار آبیاری انجام گردید.در طول فصل رشد صفات مختلف زراعی و فنولوژیکی یاداشتبرداری شده و پس از برداشت نیز صفات وزن هزار دانه ، عملکرد دانه، محتوی روغن دانه و عملکرد روغن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر اکثر صفات اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. کوتاه ترین زمان تا رسیدگی مربوط به رقمSor بود. قطورترین ساقه ها متعلق به هیبرید آذرگل و ارقام آرماویرسکی و رکورد (در حدود ۲۰ میلی متر) بود. درشت ترین طبق ها در هیبرید آذرگل و رقم Favori به ترتیب ۱۵/۲ و ۱۴/۷ میلی متر و کوچکترین درا رقام R453,sor در حدود ۱۱ میلی متر مشاهده شد. رقم رکورد۵۰/۳ درصد) بهمراه رقم زاریا و هیبرید آذرگل بالاترین میزان محتوی روغن دانه را دارا بودند. بیشترین عملکرد روغن به هیبرید آذرگل ( ۷۹۲ کیلوگرم در هکتار) و رقم رکورد ( ۶۹۰ کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان روغن نیز به رقم Sor 387 کیلوگرم در هکتار) تعلق داشت. همبستگی مثبت و معنی داری بین طول دوره رشد و عملکرد دانه و روغن مشاهده شد. نتیجه گیری شد که ارقام آفتابگردان با پتانسیل تولید دانه بالا از عملکرد روغن بالایی نیز برخوردارند