سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاشار حرمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژوهشگران جوان اصاهان ایرا
فیروز عبدالله زاده –
مریم صادق زاده –

چکیده:

درس تربیت بدنی از دروس فراگیر و هدفدار در مدارس می باشد که می تواند در توانمندی جسمی و روانی دانش اموزان موثر باشد. لذا پژوهش حاضر به هدف ارزیابی عملکرد دانش اموزان نخبه نسبت به درس تربیت بدنیصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام دانش اموزان نخبه ی مدارس اصفهان می باشد که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. نمونه شامل ۷۵۱ دانشجوی دختر و پسر که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است .جهت تهیه پرسشنامه نگرش از روش آماری تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ استفاده گردید . همچنین در بخش تحلیل داده ها از آماره های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تی برای گروههای مستقل،ضریب همبستگی پیرسون( به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین در نگرش دانش اموزان مربوط به سلامت اجتماعی، خودکارامدی، و علاقه به درس تربیت بدنی است. در مقایسه دختر و پسر مشخص شدکه پسران در نگرش خودکارامدی، سلامت محور بودن درس، نمره محوری در درس بطور معنی داری بیشتر از۵/ دختران بودند ) ۵۰ P< ( و دختران بطور معنی داری نسبت به پسران در نگرش روابط اجتماعی نمرات بیشتری ۵/ دریافت کرده اند ) ۵۱ P< (. ضریب همبستگی پیرسون مابین زیز مقیاس های نگرش نشان داد که نگرش۵/ خودکارامدی بیشترین همبستگی مثبت را با سایر زیر مقیاس ها به جزء نمره محوری دارد ) ۵۱ P< (، و فقط بین – = نمره محوری به درس تربیت بدنی و سلامت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد ) ۱۱ r 5/51 ، P< .)